сервиз

Калибровка на резервоари

Обемното калибриране на резервоари в доказано най-точния метод при изготвяне на калибровъчни таблици на даден резервоар. Този метод представлява контролирано напълване на целия или част от резервоара с успоредно измерване на показанията на еталонен нивомер. Системата автоматизирано записва данните от измерванията в база данни, която след приключване се обработва от специализиран софтуер. Изготвената калибровъчна таблица се проверява от нашите специалисти и се заверява в лаборатория.Калибровъчните таблици се предават на клиента утвърдени от акредитираната лаборатория в срок от 20 дни след физическото калибриране на резервоара.