сервиз

Политики за поверителност "ЕНСИС" ООД

/информация по член 13 и член 14 от Регламент 2016/679 (ЕС) - GDPR/

 

Ние от „ЕНСИС“ ООД уважаваме поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите шоуруми, по време на договорните ни отношение, както и в случай че посетите нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ЕНСИС“ ООД (наричано оттук нататък „Фирмата“) включително:

-       Какви лични данни събираме за Вас?

-       Каква е целта на тяхното събиране?

-       За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-       С кого споделяме Вашите лични данни?

-       Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

-       Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Фирмата декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво е лични данни? Кои данни са лични?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко са лични данни.

 

Какви лични данни събира Фирмата за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти и услуги, „ЕНСИС“ ООД събира следната информация за Вас:

-    Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, при попълване на различните формуляри и договори на място в наш офис при заявка за закупуване на стока или предоставяне на услуга от нас;

Чрез уеб сайта на дружеството, събираме единствено технически данни и в случай че предоставите съгласие, следните лични данни:

-    Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

-    Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

На какво основание Фирмата обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Фирмата събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

Фирмата събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при регистрация на уеб-страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.

Фирмата обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Фирмата може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

-    За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от Фирмата;

-    За да Ви достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

-    За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

-    За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Фирмата обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

-       чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Фирмата. Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;

-       чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

-       при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

-       чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Фирмата;

-       чрез обработка на информация за IP адреси, Cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Фирмата се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Фирмата да разкрие личните Ви данни на следните лица:

-            Дружества, предоставящи куриерски услуги;

-            Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

 

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

-    По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

-    По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

-    Правото на достъп до личните данни, които Фирмата обработва за Вас и да получите копие от тях;

-    Право да искате от Фирмата коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@nsys-bg.com;

-    Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

-    Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;

-    Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

-    Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

-    Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@nsys-bg.com;

-    Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

-    Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

 

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Фирмата няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

 

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

  

Тези политики за поверителност са приети от Фирмата и са в сила от 24.05.2018 г.