сервиз

ОБЯВА

11 апр.

2023

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

от„ЕНСИС” ООД,

вписано в търговския регистър под ЕИК 175192260, със седалище и  адрес на управление: Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, Васил Кънчев, 26, бл. секция Б, вх. Г, ет. 6

представлявано от АТАНАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ   – Управител

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за Изготвяне на ПУП-ИПРЗ за обединяване на УПИ XV-230 и останалата реална част от ПИ 230 в кв. 23 по плана на с. Главановци община Трън, област Перник с площ на целия имот от 4000 кв.м. във връзка с инвестиционното ни намерение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW за добив на електрическа енергия в собствения ни имот./наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Пламен Райчинов – 0893 391 757, гр. София, ул. Васил Кънчев 26Г, ет.6, офис 28

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. ПЕРНИК – гр. Перник 2304, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1

e-mail: riosv-pernik@riosv-pernik.com, Интернет: www.riosv-pernik.com

Сподели