сервиз

За нас

ИСТОРИЯ

„ЕНСИС” ООД е създадена през 2006 година с цел развиване и имплементиране на нови, качествени технологии на пазара за оборудване на бензиностанции, петролни бази и рафинерии. През всички години на работа, компанията се е утвърдила на пазара в България, като иновативен и коректен партньор, предлагащ цялостен инженеринг на своите клиенти. Продуктите, които „ЕНСИС” ООД представя на българския пазар са произведени от компании, световни лидери в своята област на дейност, които всяка година представят най-новите технологии в областта на петролната индустрия.


 

ЦЕЛИ НА КОМПАНИЯТА

Посредством пълното интегриране на персонала, ефективната работа в екип и високия процент на реинвестиране, „ЕНСИС” ООД се налага на пазара в Европейския съюз, като изключително стратегически партньор. Целта на “ЕНСИС” ООД е да предоставя на своите клиенти, индивидуални и цялостни решения и продукти, задоволяващи очакванията им относно качеството и техните потребности.


 

УПРАВИТЕЛИ

Екипът на ЕНСИС ООД има дългогодишен опит в областта на петролната индустрия. Добрите организационни качества, които притежава, допринасят за благоприятната атмосфера на работа в компанията и спомагат за добрата комуникация между екипите и административните звена.


 

ОБУЧЕНИЕ

„ЕНСИС” ООД води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на служителите си, като извършва периодично обучение с цел утвърждаване и обогатяване на знанията и възможностите им, като по този начин поддържа високото ниво на квалификация и предоставя на своите клиенти бързо и качествено обслужване.


 

 

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО "ЕНСИС" ООД

 

През годините "ЕНСИС" ООД се утвърди на пазара за оборудване на бензиностанции, петролни бази и рафинерии като иновативен и коректен партньор, предлагащ цялостен инженеринг на своите клиенти. Продуктите, които компанията представя на българския пазар, са произведени от компании, световни лидери в своята област на дейност, които всяка година представят най-новите технологии в областта на петролната индустрия.

Целта на "ЕНСИС" ООД е да предоставя на своите клиенти, индивидуални и цялостни решения и продукти, задоволяващи очакванията им относно качеството и техните потребности.

Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура:

 •          Ние разчитаме на удовлетвореността на клиента, която да запази и разшири позициите ни на пазара посредством гъвкаво и бързо реагиране на нови възможности.
 •          Ние познаваме добре конкурентните фирми и продуктите, които те предлагат и се стремим да бъдем различни на базата на по-богата гама

 на предлаганите продукти и услуги и по-високо качество.

 •          Ние поддържаме коректни отношения с нашите доставчици, основани на критичност и партньорство.
 •          Ние ангажираме всички наши сътрудници за осигуряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, като им предоставяме ясни

правомощия, добра информираност, право на квалификация, работа в екип.

 •          Фирмата ни разполага с оборудване, поддържано на много добро експлоатационно равнище.
 •          Ние следим националните и международни нормативни документи и браншови споразумения и правим оценка за отражението им върху извършваната от нас дейност.

 

За тази цел чрез поддържането и непрекъснатото подобрение на функциониращата Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, Ръководството на "ЕНСИС" ООД се ангажира:

 •   с определяне контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението на качеството, както и промените в тях;
 •   с определяне и периодично разглеждане на всички изисквания на организацията, клиентски изисквания и на други заинтересовани страни,

  свързани с  управлението на качеството, и пълно им удовлетворяване;

 •   с определяне рисковете и възможностите за бизнес процесите, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете

  и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;

 •   с постоянно развитие и разширяване на предоставяните продукти и услуги, предвиждайки и отговаряйки на новите тенденции в съответните области;
 •   с непрекъснато подобряване на процесите по изпълнение на дейността, на компетентността на служителите, използваното оборудване и на системата за управление като цяло;
 •   с познаване и прилагане на изискванията на приложимите национални и международни нормативни изисквания;
 •   с ежегодното определяне на конкретни и измерими цели по качеството, при провеждането на прегледите на системата за управление от ръководството;
 •   с разгласяване на настоящата политика сред служителите на дружеството и техния принос за изпълнението й.

 

"ЕНСИС" ООД води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на служителите си, като извършва периодично обучение с цел утвърждаване и обогатяване на знанията и възможностите им, като по този начин поддържа високото ниво на квалификация и предоставя на своите клиенти бързо и качествено обслужване.

 

Управителите са отговорни за внедряването и поддържането на Политиката по качеството и поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството.

 

Всички служители са пряко отговорни за внедряването и разбирането на Политиката по качеството и гарантират нейното изпълнение.

 

При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни.

 

Политиката по качеството се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.